Formulár na odstúpenie od zmluvy

Kategórie
 
 
 
 
 
Produkty
 
 
 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Kupujúci – spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: .........            .........................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................                  

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

 

KERZAM, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odiel Sro, vl. č. 29223/B, IČO: 35861657, DIČ: 2021741909, sídlo: Modranská cesta 533/4, Budmerice 900 86 , Slovenská republika, štatutárny orgán: Pavol zamkovský (konateľ).

 

Korešpondenčná adresa: Modranská cesta 533/4, Budmerice 900 86, Slovenská republika.

 

email: kerzam@kerzam.sk

 

Číslo pokladničného dokladu / faktúry ........................................................................................................

Číslo objednávky: ..................................................................................................................................

Dátum predaja:.......................................................................................................................................

 

 

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

 

        Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje           Našiel/našla som lacnejší              

 

        iný dôvod: ......................................................................................................................................

 

 

Kúpna cena má byť vrátená:

 

    bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ..........................................................................

 

     poštovou poukážkou na adresu: ..........................................................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba / platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená  prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia